Algemene Voorwaarden RAIN TANKS

‘RAIN TANKS’, onderdeel van ‘House4Green’;
Christiaan van der Aalaan 8, 5062EN Oisterwijk, The Netherlands (Postadres);
Geen Bezoekadres;
Telefoonnummer: +31 (0)132220120 (Bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)
E-mailadres: info@opvangvanregenwater.nl
KvK-nummer: 85158402 
Btw-identificatienummer: NL004063229B12

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RAIN TANKS zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden RAIN TANKS en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.5 Wanneer door RAIN TANKS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van RAIN TANKS zijn vrijblijvend en RAIN TANKS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door RAIN TANKS, RAIN TANKS is gerechtigd bestellingen te weigeren / annuleren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3 RAIN TANKS kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De kleuren en afmetingen van de producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

2.5 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is RAIN TANKS daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RAIN TANKS anders aangeeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

3.3 Na het verstrijken de betalingstermijn is de klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien RAIN TANKS haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van RAIN TANKS om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is RAIN TANKS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door RAIN TANKS.

Artikel 4. Levering

4.1 De door RAIN TANKS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending of op een later moment indien dit tussen de klant en RAIN TANKS is afgesproken.

4.3 RAIN TANKS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

4.4 Bij zet / invoer / schrijf of rekenfouten kan RAIN TANKS een koop ongedaan maken.

4.5 Bij levering van (betonnen) putten dient het uitgegraven gat gereed te zijn bij aankomst van de put, indien er gewenst is de put direct in het gat te plaatsen. De chauffeur heeft altijd de bevoegdheid de beslissing te nemen of hij de put direct in het gat kan plaatsen of niet, i.v.m. de veiligheid van mens en materieel. Lostijden tot 20 minuten per tank zijn inbegrepen in de transportkosten. Daarbuiten worden wachttijden achteraf in rekening gebracht bij de klant.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant (indien de klant de producten niet aankoopt voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:
– de goederen die speciaal voor de klant zijn besteld bij de leverancier of fabriek.
– de goederen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden

5.3 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan RAIN TANKS retourneren, conform de met de ondernemer te bespreken, redelijke en duidelijke instructies en retouradres.

5.4 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan RAIN TANKS. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.5 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan RAIN TANKS heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.6 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal RAIN TANKS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door RAIN TANKS of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

6.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.

7.2 Voor producten die speciaal voor de klant gemaakt/besteld worden kan geen gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht.

7.2 Betonnen producten en ondergrondse kunststof tanks zijn uitgesloten van het herroepingsrecht door het gewicht en omvang.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door RAIN TANKS in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van RAIN TANKS totdat de klant hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RAIN TANKS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. RAIN TANKS garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Een tekortkoming kan niet aan RAIN TANKS of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RAIN TANKS geen invloed kan uitoefenen en waardoor RAIN TANKS niet in staat is de verplichtingen na te komen.

10.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RAIN TANKS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat RAIN TANKS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.4 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RAIN TANKS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. RAIN TANKS is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van RAIN TANKS, daarnaast is RAIN TANKS slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vast gelegd in de aankoop nota.

11.2 RAIN TANKS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Daarnaast neemt RAIN TANKS alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant.

11.3 RAIN TANKS is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.

11.4 RAIN TANKS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RAIN TANKS is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.5 Indien RAIN TANKS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RAIN TANKS beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door RAIN TANKS aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat RAIN TANKS overeenkomstig de verzekering draagt.

11.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens RAIN TANKS vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

11.7 RAIN TANKS neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten / elektriciteitsvoorziening waarop producten door RAIN TANKS geleverd aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn.

11.8 RAIN TANKS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of schade, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

11.9 RAIN TANKS is geen installatie bedrijf. RAIN TANKS neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid betreft de installatie van de producten, ook al krijgt de klant hulp van RAIN TANKS. De klant en/of het installatie bedrijf dat wel of niet door RAIN TANKS is ingehuurd is zelf verantwoordelijk voor de installatie.

Artikel 12. Reclamaties

12.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient RAIN TANKS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

12.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RAIN TANKS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Mocht er sprake zijn van restitutie, wordt er rekening gehouden met afschrijving op basis van een levensduur van 5 jaar.

12.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

12.4 Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij RAIN TANKS

12.5 Voor producten die door RAIN TANKS zijn verkocht als occasions, geldt 3 maanden garantie mits functionerend verkocht.

12.6 RAIN TANKS neemt geen verantwoordelijkheden voor: in en opbouw mensen door de klant zelf ingehuurd, ook al zijn deze personen of bedrijven door RAIN TANKS aanbevolen.

Toelichting regenwatersystemen

12.7 RAIN TANKS verleent een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen (pomp, besturingsunit etc.) Garantie. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing / defect die is veroorzaakt is buiten de macht van RAIN TANKS. Eventuele hijskraan en graaf kosten zijn voor rekening van de klant.

12.8 Noch de leverancier noch RAIN TANKS zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant.

12.9 Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de producten of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de producten voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

12.10 RAIN TANKS is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grondwater.

12.11 RAIN TANKS is nimmer aansprakelijk voor inbouw, plaatsing en installatie fouten en de gevolgen daarvan.

12.12 Wanneer RAIN TANKS montage verricht, dienen onderstaande zaken door de klant in acht te worden genomen:
– het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;
– de ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn;
– herstraten van ontnomen bestrating ten behoeve van de plaatsing is voor rekening van de klant;
– aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening, tenzij anders is overeengekomen;
– de klant is zelf verantwoordelijk voor de eventuele benodige vergunningen;
– extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de klant;
– wanneer de ondergrond niet voldoet aan de eisen die RAIN TANKS gesteld heeft in de overeenkomst, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten hangen af van de hoogte van het montage bedrag.

Artikel 13. Privacy

13.1 De gegevens en informatie die de klant aan RAIN TANKS verstrekt, zal RAIN TANKS zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. RAIN TANKS mag deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw contact te zoeken.

13.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak RAIN TANKS gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en RAIN TANKS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RAIN TANKS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

13.3 RAIN TANKS behoudt zich het recht voor om per email een recensie uitnodiging te sturen naar haar klanten.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

1
Kunnen we helpen?
Hoi, Ik ben Pim.
Kan ik je ergens mee helpen?